ઑડિયો (Audios)      
ચરણ કમળે ઢળું Charan Kamle Dhalu

ચરણ કમળે ઢળું Charan Kamle Dhalu

ચરણ કમળે ઢળું Charan Kamle Dhalu Read less

Nov 23, 2021
શરીરના દર્દની દુઃખોતણી Sharir na Dardna dukho tani

શરીરના દર્દની દુઃખોતણી Sharir na Dardna dukho tani

શરીરના દર્દની દુઃખોતણી Sharir na Dardna dukho tani Read less

Nov 23, 2021
હરિ:ૐ ધૂન Hari Om Dhoon

હરિ:ૐ ધૂન Hari Om Dhoon 11.11 મિનીટ્સ

હરિ:ૐ ધૂન Hari Om Dhoon 11.11 મિનીટ્સ Read less

Nov 22, 2021
મા ને સમર્પણાંજલી Dedicate to Mother

મા ને સમર્પણાંજલી Dedicate to Mother 8.14 મિનીટ્સ

મા ને સમર્પણાંજલી Dedicate to Mother 8.14 મિનીટ્સ Read less

Nov 22, 2021
નર્મદા પદે Narmada Pade

નર્મદા પદે Narmada Pade 1.03.39 Minutes

નર્મદા પદે Narmada Pade 1.03.39 Minutes Read less

Nov 22, 2021
નર્મદા પદે પરિચય Narmada Pade Introduction

નર્મદા પદે પરિચય Narmada Pade Introduction 2.27 Minutes

નર્મદા પદે પરિચય Narmada Pade Introduction 2.27 Minutes Read less

Nov 22, 2021
હરિ:ૐ ધૂન

હરિ:ૐ ધૂન 20.42 મિનીટ્સ

હરિ:ૐ ધૂન 20.42 મિનીટ્સ Read less

Nov 22, 2021
સાંઈ સ્તવન Sai Stavan

સાંઈ સ્તવન Sai Stavan ૧૦.૦૩ મિનીટ્સ

સાંઈ સ્તવન Sai Stavan ૧૦.૦૩ મિનીટ્સ Read less

Nov 22, 2021
સાંઈ સ્તવન પરિચય Sai Stavan Introduction

સાંઈ સ્તવન પરિચય Sai Stavan Introduction

સાંઈ સ્તવન પરિચય Sai Stavan Introduction Read less

Nov 22, 2021
હરિ:ૐ ધૂન End Track

હરિ:ૐ ધૂન End Track 20.42 Minutes

હરિ:ૐ ધૂન End Track 20.42 Minutes Read less

Nov 21, 2021
મોટા ચરણે પ્રાર્થના Mota Charne Prayer

મોટા ચરણે પ્રાર્થના Mota Charne Prayer 59.10 મિનીટ્સ

મોટા ચરણે પ્રાર્થના Mota Charne Prayer 59.10 મિનીટ્સ Read less

Nov 21, 2021
મોટા ચરણે પ્રસ્તાવના Mota Charne Introduction

મોટા ચરણે પ્રસ્તાવના Mota Charne Introduction 3.26 મિનીટ્સ

મોટા ચરણે પ્રસ્તાવના Mota Charne Introduction 3.26 મિનીટ્સ Read less

Nov 21, 2021