ઑડિયો (Audios)      
ખરું તે કર્મ બાકી Kharu te karm baaki

ખરું તે કર્મ બાકી Kharu te karm baaki Time 7.50

ખરું તે કર્મ બાકી Kharu te karm baaki Time 7.50 Read less

Apr 07, 2022
જીવન શું છે Jivan shu chhe

જીવન શું છે Jivan shu chhe Time 8..10 Minute

જીવન શું છે Jivan shu chhe Time 8..10 Minute Read less

Apr 07, 2022
જીવનનો પ્રેમ Jivan no prem

જીવન નો પ્રેમ Jivan no prem Time 5.00 Minute

જીવન નો પ્રેમ Jivan no prem Time 5.00 Minute Read less

Apr 07, 2022
સાચું સુખ Sachu Sukh

સાચું સુખ Sachu Sukh 5.22 Minutes

સાચું સુખ Sachu Sukh 5.22 Minutes Read less

Apr 07, 2022
મા નું વાત્સલ્ય Ma nu Vatsalya

મા નું વાત્સલ્ય Ma nu Vatsalya 5.22 Minutes

મા નું વાત્સલ્ય Ma nu Vatsalya 5.22 Minutes Read less

Apr 07, 2022
નવ જાપ કર્યે Nav Jap Karye

નવ જાપ કર્યે Nav Jap Karye 5.05 Minutes

નવ જાપ કર્યે Nav Jap Karye 5.05 Minutes Read less

Apr 07, 2022
જીવન ઝરણું Jivan Zaranu

જીવન ઝરણું Jivan Zaranu ૭.૪૨ મિનીટ્સ

જીવન ઝરણું Jivan Zaranu ૭.૪૨ મિનીટ્સ Read less

Nov 23, 2021
ૐ શાંતિ મંત્ર

ૐ શાંતિ મંત્ર

ૐ શાંતિ મંત્ર Read less

Nov 23, 2021
હરિ:ૐ ધૂન End Track

હરિ:ૐ ધૂન End Track

હરિ:ૐ ધૂન End Track Read less

Nov 23, 2021
આરતી Arati ( કેતુલ પટેલ )

આરતી Arati ( કેતુલ પટેલ )

આરતી Arati ( કેતુલ પટેલ ) Read less

Nov 23, 2021
આરતી Arati ( ભાવિક પટેલ )

આરતી Arati ( ભાવિક પટેલ )

આરતી Arati ( ભાવિક પટેલ ) Read less

Nov 23, 2021
આરતી Arati Introduction

આરતી Arati Introduction

આરતી Arati Introduction Read less

Nov 23, 2021