ઑડિયો (Audios)      
પિતૃઓને પ્રાર્થના Pitruone Prarthna

પિતૃઓને પ્રાર્થના Pitruone Prarthna 2.51 minitus

પિતૃઓને પ્રાર્થના Pitruone Prarthna 2.51 minitus Read less

Sep 17, 2022
અગ્નિ પ્રગટાવવાની પ્રાર્થના Agni Pragatavavani Prarthana

અગ્નિ પ્રગટાવવાની પ્રાર્થના Agni Pragatavavani Prarthana 3.06 મિનિટ્સ

અગ્નિ પ્રગટાવવાની પ્રાર્થના Agni Pragatavavani Prarthana 3.06 મિનિટ્સ Read less

Sep 14, 2022
વાસ્તુ પૂર્વેની પ્રાર્થના Vastu Purveni Prarthana

વાસ્તુ પૂર્વેની પ્રાર્થના Vastu Purveni Prarthana 9.55 મિનિટ્સ

વાસ્તુ પૂર્વેની પ્રાર્થના Vastu Purveni Prarthana 9.55 મિનિટ્સ Read less

Sep 14, 2022
પૂજ્ય શ્રી મોટા આશીર્વચન Pujya Shree Mota na Aashirvachan

પૂજ્ય શ્રી મોટા આશીર્વચન Pujya Shree Mota na Aashirvachan 2.58 મિનિટ્સ

પૂજ્ય શ્રી મોટા આશીર્વચન Pujya Shree Mota na Aashirvachan 2.58 મિનિટ્સ Read less

Sep 14, 2022
વાસ્તુ વિધિ પૂર્વકથન Vastu Vidhi Introduction

વાસ્તુ વિધિ પૂર્વકથન Vastu Vidhi Introduction 6.12 મિનિટ્સ

વાસ્તુ વિધિ પૂર્વકથન Vastu Vidhi Introduction 6.12 મિનિટ્સ Read less

Sep 14, 2022
Pravachan-1 Maun Mandirma Hari Smraran

Pravachan-1 Maun Mandirma Hari Smraran

Pravachan-1 Maun Mandirma Hari Smraran Read less

Jul 12, 2022
આંતર પોકાર હરિ:ૐ ધૂન-2 Hari Om Dhoon-2

અંતર પોકાર હરિ:ૐ ધૂન-2 Hari Om Dhoon-2 16.26 મિનિટ્સ

અંતર પોકાર હરિ:ૐ ધૂન-2 Hari Om Dhoon-2 16.26 મિનિટ્સ Read less

May 08, 2022
આંતર પોકાર હરિ:ૐ ધૂન-1 Hari Om Dhoon-1

અંતર પોકાર હરિ:ૐ ધૂન-1 Hari Om Dhoon-1 12.34 મિનિટ્સ

અંતર પોકાર હરિ:ૐ ધૂન-1 Hari Om Dhoon-1 12.34 મિનિટ્સ Read less

May 08, 2022
ક્યાં જઈ પુકારું Kya Jai Pukaru

ક્યાં જઈ પુકારું Kya Jai Pukaru 7.02 મિનિટ્સ

ક્યાં જઈ પુકારું Kya Jai Pukaru 7.02 મિનિટ્સ Read less

May 08, 2022
જીવન દિલ તાર Jivan Dil Tar

જીવન દિલ તાર Jivan Dil Tar 5.37 મિનિટ્સ

જીવન દિલ તાર Jivan Dil Tar 5.37 મિનિટ્સ Read less

May 08, 2022
વહેવા દો Vaheva Do

વહેવા દો Vaheva Do 4.43 મિનિટ્સ

વહેવા દો Vaheva Do 4.43 મિનિટ્સ Read less

May 08, 2022
ભિખારી છું Bhikhari Chhu

ભિખારી છું Bhikhari Chhu 6.14 મિનિટ્સ

ભિખારી છું Bhikhari Chhu 6.14 મિનિટ્સ Read less

May 08, 2022