મુખ્ય સ્લાઇડર Main slider – HD3
મુખ્ય સ્લાઇડર Main slider – HD2
મુખ્ય સ્લાઇડર Main slider – HD1
Main Slider 3 મૌન રૂમ
'મૌન, એકાંત, અભય અને નમ્રતા સાધકના મુખ્ય લક્ષણ છે' - પૂજ્ય શ્રીમોટા 
મુખ્ય સ્લાઇડર 5 Main Slider 5 સુરત આશ્રમ
મુખ્ય સ્લાઇડર 6 નડિયાદ આશ્રમ Main Slider 6 Nadiad Ashram
previous arrow
next arrow
પ્રત્યેક પળે સતત સમર્પણ, સારું તેમ જ નરસું-બંનેનું

મર્મ-મહાત્મય (Significance)

             

મૌન મંદિર (Moun Mandir)

મૌનાર્થી માટે મૌન મંદિરનું વિજ્ઞાન અને ઉદેશ્ય

સાધના મર્મ (Sadhna Marm)

સાધકો માટે પૂજ્યશ્રી મોટાનું માર્ગદર્શન

નામસ્મરણનું વિજ્ઞાન (Naamsmaran nu Vigyan)

નામસ્મરણનું મહાત્મ્ય 

|| Hari:Om || Whatever duties we perform, we must do it without attachment, with purity-chastity, through which our virtuous sacrament will grow (Sattva guna will grow), shine and sparkle. Performing our karma in this manner will keep us relax and we will not be laden under the burden of karma. *–Pujya Shri Mota* 🕉️🕉️🌞🌞🌞🌞🕉️🕉️

|| हरि:ॐ || हम जो भी कर्म करें वह बीना आसक्ति, पवित्रता और शुद्धता की भावना से करें, जिससे सत्त्वगुण प्रज्वलित होगा । ईसी तरह कर्म करने से हम पर उसका (कर्म का) बोझ नहीं पड़ेगा । *–पूज्य श्रीमोटा* 🕉️🕉️🌞🌞🌞🌞🕉️🕉️

|| હરિઃૐ || સંસાર વ્યવહારમાં દુ:ખ તો જરૂર આવવાનું છે. ફલાણાએ આમ કહ્યું, તેમ કર્યું એવું બધું આપણામાં પ્રગટે ત્યારે તેનો હેતુ વિચારવો, પણ આપણે સામો માણસ વર્તે તે રીતે વર્તવાનું ન રખાય. *“પૂજય શ્રીમોટા વચનામૃત” *પૃ - ૧૩૬* 💕 💖 💞 ༺꧁ હરિ:ૐ ꧂༻ 💕      હરિ:ૐ      💞 💗 🕉️🕉️🌞🌞🌞🌞🕉️🕉️

|| Hari:Om || *Spend your days happily, whatever you do, do it with ecstasy,* *Where ever you find your mind getting tense, be alert* *Again become cheerful and start the karma-duties again.* *–Pujya Shri Mota* 🕉️🕉️🌞🌞🌞🌞🕉️🕉️

|| हरि:ॐ || *अपने दिन सुख से व्यतीत करो, जो भी करो परमानंद से करो,* *जहां कहीं भी आप अपने मन को तनावग्रस्त पाते ही, सतर्क हो जाएं* *फिर से प्रफुल्लित होकर, फिर से कर्म-कर्तव्यों में लग जाओ ।* *–पूज्य श्रीमोटा* 🕉️🕉️🌞🌞🌞🌞🕉️🕉️

|| હરિઃૐ || *“ ક ર્મ ”* *કર્મ આનંદમાં દિન બધા વીતાવ્યા કરીને,* *જે કૈં થતું તુજ કર્યા કરજે ઉમંગે,* *જયાં કૈં થવાય મન તંગ, સવેળ ચેતી,* *પાછું પ્રફુલ્લ બની કર્મ તું હાથ લેજે.* *–પૂજય શ્રીમોટા* *“કર્મ ઉપાસના”* *પૃ-૫૦* 💕 💖 💞 ༺꧁ હરિ:ૐ ꧂༻ 💕      હરિ:ૐ      💞 💗 🕉️🕉️🌞🌞🌞🌞🕉️🕉️

|| Hari:Om || Though as an individual we are alone, but still connected to the society. If we can uplift society by our efforts, it is also a devotion to God. *–Pujya Shri Mota* 🕉️🕉️🌞🌞🌞🌞🕉️🕉️

|| हरि:ॐ || 1️⃣ हम अकेले होते हुए भी समाज के साथ संयुक्त, एकीकृत है । यदि हम समाज को ऊपर उठने में मददरूप हो, तो वह भी ईश्वर भक्ति है । 2️⃣ हम अकेले होते हुए भी समाज के साथ संयुक्त, एकीकृत है । यदि हम से समाज को ऊपर उठने में मदद मिलती है तो वह भी ईश्वर भक्ति है । *–पूज्य श्रीमोटा* 🕉️🕉️🌞🌞🌞🌞🕉️🕉️

|| હરિઃૐ || આપણે એકલા હોવા છતાં સમાજ સાથે સંકળાયેલા છીએ. આપણાથી સમાજ ઊંચો આવે એવું કરીએ, તો તે પણ ભગવાનની ભકિત છે. *“પૂજય શ્રીમોટા વચનામૃત”* *પૃ-૧૩૫* 💕 💖 💞 ༺꧁ હરિ:ૐ ꧂༻ 💕      હરિ:ૐ      💞 💗 🕉️🕉️🌞🌞🌞🌞🕉️🕉️

સુખી થવાનો રસ્તો તો સદ્દભાવ, સુમેળ, પ્રેમ અને સહાનુભૂતિ કેળવવાનો છે. કોઈએ દ્વેષ કર્યો હોય તો પણ તેના પરત્વે સદ્દભાવ કેળવો, સહનશક્તિ કેળવો, ઉદારતા કેળવો. આ બધું તપ છે. -- પૂજ્ય શ્રીમોટા વચનામૃત પૃ-૧૨૦

હરિ સ્મરણ ચાર કલાક થાય તે બસ નથી. એને તો અજપાજપ સુધી લઈ જવું ઘટે. ત્યારે જ આધ્યાત્મિક જીવનની શરૂઆત થયેલી ગણાશે. - પૂજ્ય શ્રીમોટા. 'પગલે પગલે પ્રકાશ'. પૃ-૧૦૮. આ-૪. ઇ-૩૯૪/૧૩.


પૂજ્ય શ્રીમોટા પરિચય (About Pujya ShreeMota)

Pujya ShreeMota was born on Sept 4th,1898 as Chunilal Asharam Bhagat in village: Savli, District Vadodara, located in Gujarat, India. Born in poverty, he struggled hard in the earlier years of his life to support his family. Worked as a child labour to support his family and own education. He quit college just months before his graduation from college, inspired by the call of Gandhiji and joined freedom movement as well Harijan sewa. Independent India and Freedom became his moto of life and was ready to give away his life to achieve the goal. He was a freedom fighter.

Friends and dear ones lovingly called HIM as ‘Mota’ (means elder brother in family). And “Mota” became “Mota” (elder brother) for everyone from his devotees to everyone in the society. The poorest of poor were close to HIS heart.Read More…

હરિ:ૐ આશ્રમ (Hari Om Ashram)

After experience of “Sagun Bhramha Sakshatker” as well as “Nirgun Bhramha Sakshatker”, Pujya ShreeMota engrossed in a state of complete surrender to Divine, remained in solitude till 1942, as an ardent devotee of God. By the order of His Guru Maharaj, came into the society and took up the call for upliftment of Society. “I WANT TO UPLIFT THE SOCIETY” was close to HIS heart. The upliftment word has a Pico vision (smaller than Nano and micro). HIS object is upliftment of each individual human being (individual Soul) and thus reaching the society, upliftment of society at large. Mota established “HARIOM ASHRAM” – moun (Silence) ashrams for practicing penance in a solitude in Silence room, for realization of GOD. These ashrams were established on the bank of river Kaveri, in Kumbhakonam, Tamilnadu in 1950, on the bank of river Shedhi, in Nadiad, Gujarat in 1955 and on the bank of river Tapi, in Surat, Gujarat in 1956 in India. Read More…

પૂજ્ય શ્રીમોટા રચિત આરતી (Prayer invoked by Pujya ShreeMota)

HARIOM – ÀRTI
Aum, give me Refuge O Lord, at the Haven of Thy Holy Feet,
Save this fallen soul, lead him by Thy hand, clasp him to Thy heart………..(1)
Let my mind, heart and speech be revealed by my action,
May Thou unify by Thy Grace, my mind, speech and heart……………………(2)
May our heart’s love pervade in our dealings with all,
Even where injustice is done, let there only love prevail…………………….…(3)
May we attempt by Thy Grace, to change our lower instincts Into nobler ones,
so we may be worthy of Thy Holy Feet………………………(4)
May my mind’s thoughts and tendencies of the vital
and intellect’s all doubts dissolve at Thy Holy Feet……………………………..(5)
To appear to others as we truly are at heart,
Let our being be open, so others can know us truly and well………….……(6)
Give me the will not to do otherwise,
Contrary to what is truly in my heart O Lord………………………(7)
Wherever there are Virtue and Nobility, let my heart there abide,
may Virtue and Nobility flower and blossom in my heart………………………(8)
May the instincts of the vital and the mind merge and melt in my love for Thee And may my adoration for Thee ever surge, dance in delight and joy………(9)
Aum, give me Refuge O Lord, at the Heaven of Thy Holy Feet
Play Aarti…– Shree MotaRead More…
(Translated from original Gujarati to English by Babu Sarkar, Chennai)

Featured Videos

View All

Featured Audios

View All

Featured Photo Gallery

View All