પુસ્તકો પ્રમાણે (Bookwise)      
જીવતા નર સેવીએ Page 50-52

પૂજ્ય શ્રી મોટા અને શ્રી અનુપરામ ભટ્ટ (પ્રોફેસર એ.જી ભટ્ટ) સાથે થયેલ સત્સંગ. ( 7.03 મિનીટ્સ )

પૂજ્ય શ્રી મોટા અને શ્રી અનુપરામ ભટ્ટ (પ્રોફેસર એ.જી ભટ્ટ) સાથે થયેલ સત્સંગ. ( 7.03 મિનીટ્સ ) Read less

Feb 23, 2021
જીવતા નર સેવીએ Page 34-49

પૂજ્ય શ્રી મોટા અને શ્રી અનુપરામ ભટ્ટ (પ્રોફેસર એ.જી ભટ્ટ) સાથે થયેલ સત્સંગ. ( 24.43 મિનીટ્સ )

પૂજ્ય શ્રી મોટા અને શ્રી અનુપરામ ભટ્ટ (પ્રોફેસર એ.જી ભટ્ટ) સાથે થયેલ સત્સંગ. ( 24.43 મિનીટ્સ ) Read less

Feb 23, 2021
જીવતા નર સેવીએ Page 23-33

પૂજ્ય શ્રી મોટા અને શ્રી અનુપરામ ભટ્ટ (પ્રોફેસર એ.જી ભટ્ટ) સાથે થયેલ સત્સંગ. ( 16.36 મિનીટ્સ )

પૂજ્ય શ્રી મોટા અને શ્રી અનુપરામ ભટ્ટ (પ્રોફેસર એ.જી ભટ્ટ) સાથે થયેલ સત્સંગ. ( 16.36 મિનીટ્સ ) Read less

Feb 23, 2021
જીવતા નર સેવીએ Page 1-23

પૂજ્ય શ્રી મોટા અને શ્રી અનુપરામ ભટ્ટ (પ્રોફેસર એ.જી ભટ્ટ) સાથે થયેલ સત્સંગ. ( 46.35 મિનીટ્સ )

પૂજ્ય શ્રી મોટા અને શ્રી અનુપરામ ભટ્ટ (પ્રોફેસર એ.જી ભટ્ટ) સાથે થયેલ સત્સંગ. ( 46.35 મિનીટ્સ ) Read less

Feb 23, 2021
જન્મ પુનર્જન્મ Page 99-102

પૂજ્ય શ્રીમોટા સાથે સત્સંગ -રમણભાઈ અમીન (9.00 મિનીટ્સ)

પૂજ્ય શ્રીમોટા સાથે સત્સંગ -રમણભાઈ અમીન (9.00 મિનીટ્સ) Read less

Feb 23, 2021
જન્મ પુનર્જન્મ Page 89-92

પૂજ્ય શ્રીમોટા સાથે સત્સંગ -રમણભાઈ અમીન (6.52 મિનીટ્સ)

પૂજ્ય શ્રીમોટા સાથે સત્સંગ -રમણભાઈ અમીન (6.52 મિનીટ્સ) Read less

Feb 23, 2021
જન્મ પુનર્જન્મ Page 84-88

પૂજ્ય શ્રીમોટા સાથે સત્સંગ -રમણભાઈ અમીન (7.04 મિનીટ્સ)

પૂજ્ય શ્રીમોટા સાથે સત્સંગ -રમણભાઈ અમીન (7.04 મિનીટ્સ) Read less

Feb 23, 2021
જન્મ પુનર્જન્મ Page 75-82

પૂજ્ય શ્રીમોટા સાથે સત્સંગ -રમણભાઈ અમીન (17.01 મિનીટ્સ)

પૂજ્ય શ્રીમોટા સાથે સત્સંગ -રમણભાઈ અમીન (17.01 મિનીટ્સ) Read less

Feb 23, 2021
જન્મ પુનર્જન્મ Page 71-74

પૂજ્ય શ્રીમોટા સાથે સત્સંગ -રમણભાઈ અમીન (7.49 મિનીટ્સ)

પૂજ્ય શ્રીમોટા સાથે સત્સંગ -રમણભાઈ અમીન (7.49 મિનીટ્સ) Read less

Feb 23, 2021
જન્મ પુનર્જન્મ Page 67-70

પૂજ્ય શ્રીમોટા સાથે સત્સંગ -રમણભાઈ અમીન (5.15 મિનીટ્સ)

પૂજ્ય શ્રીમોટા સાથે સત્સંગ -રમણભાઈ અમીન (5.15 મિનીટ્સ) Read less

Feb 23, 2021
જન્મ પુનર્જન્મ Page 60-62

પૂજ્ય શ્રીમોટા સાથે સત્સંગ -રમણભાઈ અમીન (3.10 મિનીટ્સ)

પૂજ્ય શ્રીમોટા સાથે સત્સંગ -રમણભાઈ અમીન (3.10 મિનીટ્સ) Read less

Feb 23, 2021
જન્મ પુનર્જન્મ Page 57-58

પૂજ્ય શ્રીમોટા સાથે સત્સંગ -રમણભાઈ અમીન (2.47 મિનીટ્સ)

પૂજ્ય શ્રીમોટા સાથે સત્સંગ -રમણભાઈ અમીન (2.47 મિનીટ્સ) Read less

Feb 23, 2021