પુસ્તકો પ્રમાણે (Bookwise)      
જોડાજોડ Page 42-43

પૂજ્ય શ્રીમોટા સાથે સત્સંગ -રમણભાઈ અમીન (5.34 મિનીટ્સ)

પૂજ્ય શ્રીમોટા સાથે સત્સંગ -રમણભાઈ અમીન (5.34 મિનીટ્સ) Read less

Feb 23, 2021
જોડાજોડ Page 37-38

પૂજ્ય શ્રીમોટા સાથે સત્સંગ -રમણભાઈ અમીન (7.04 મિનીટ્સ)

પૂજ્ય શ્રીમોટા સાથે સત્સંગ -રમણભાઈ અમીન (7.04 મિનીટ્સ) Read less

Feb 23, 2021
જોડા જોડ Page 21-35

પૂજ્ય શ્રીમોટા સાથે સત્સંગ -રમણભાઈ અમીન (44.32 મિનીટ્સ)

પૂજ્ય શ્રીમોટા સાથે સત્સંગ -રમણભાઈ અમીન (44.32 મિનીટ્સ) Read less

Feb 23, 2021
જોડાજોડ Page 9-11

પૂજ્ય શ્રીમોટા સાથે સત્સંગ -રમણભાઈ અમીન (5.33 મિનીટ્સ)

પૂજ્ય શ્રીમોટા સાથે સત્સંગ -રમણભાઈ અમીન (5.33 મિનીટ્સ) Read less

Feb 23, 2021
જોડાજોડ Page 5-7

પૂજ્ય શ્રીમોટા સાથે સત્સંગ -રમણભાઈ અમીન (6.27 મિનીટ્સ)

પૂજ્ય શ્રીમોટા સાથે સત્સંગ -રમણભાઈ અમીન (6.27 મિનીટ્સ) Read less

Feb 23, 2021
જોડાજોડ Page 1-5

પૂજ્ય શ્રીમોટા સાથે સત્સંગ -રમણભાઈ અમીન (12.16 મિનીટ્સ)

પૂજ્ય શ્રીમોટા સાથે સત્સંગ -રમણભાઈ અમીન (12.16 મિનીટ્સ) Read less

Feb 23, 2021
સ્વાર્થ Page 48-65

પૂજ્ય શ્રી મોટાની ઉપસ્થિતિમાં સ્વાર્થ પુસ્તકનું શ્રી અનુપ રામ ભટ્ટ સાહેબ દ્વારા વાંચન અને પ્રશ્નોતરી (37.55 મિનીટ્સ)

પૂજ્ય શ્રી મોટાની ઉપસ્થિતિમાં સ્વાર્થ પુસ્તકનું શ્રી અનુપ રામ ભટ્ટ સાહેબ દ્વારા વાંચન અને પ્રશ્નોતરી (37.55 મિનીટ્સ) Read less

Feb 23, 2021
સ્વાર્થ Page 34-35

પૂજ્ય શ્રી મોટાની ઉપસ્થિતિમાં સ્વાર્થ પુસ્તકનું શ્રી અનુપ રામ ભટ્ટ સાહેબ દ્વારા વાંચન અને પ્રશ્નોતરી (2.24 મિનીટ્સ)

પૂજ્ય શ્રી મોટાની ઉપસ્થિતિમાં સ્વાર્થ પુસ્તકનું શ્રી અનુપ રામ ભટ્ટ સાહેબ દ્વારા વાંચન અને પ્રશ્નોતરી (2.24 મિનીટ્સ) Read less

Feb 23, 2021
જીવતા નર સેવીએ Page 92-98

પૂજ્ય શ્રી મોટા અને શ્રી અનુપરામ ભટ્ટ (પ્રોફેસર એ.જી ભટ્ટ) સાથે થયેલ સત્સંગ. ( 10.52 મિનીટ્સ )

પૂજ્ય શ્રી મોટા અને શ્રી અનુપરામ ભટ્ટ (પ્રોફેસર એ.જી ભટ્ટ) સાથે થયેલ સત્સંગ. ( 10.52 મિનીટ્સ ) Read less

Feb 23, 2021
જીવતા નર સેવીએ Page 86-92

પૂજ્ય શ્રી મોટા અને શ્રી અનુપરામ ભટ્ટ (પ્રોફેસર એ.જી ભટ્ટ) સાથે થયેલ સત્સંગ. ( 11.23 મિનીટ્સ )

પૂજ્ય શ્રી મોટા અને શ્રી અનુપરામ ભટ્ટ (પ્રોફેસર એ.જી ભટ્ટ) સાથે થયેલ સત્સંગ. ( 11.23 મિનીટ્સ ) Read less

Feb 23, 2021
જીવતા નર સેવીએ Page 68-84

પૂજ્ય શ્રી મોટા અને શ્રી અનુપરામ ભટ્ટ (પ્રોફેસર એ.જી ભટ્ટ) સાથે થયેલ સત્સંગ. ( 32.03 મિનીટ્સ )

પૂજ્ય શ્રી મોટા અને શ્રી અનુપરામ ભટ્ટ (પ્રોફેસર એ.જી ભટ્ટ) સાથે થયેલ સત્સંગ. ( 32.03 મિનીટ્સ ) Read less

Feb 23, 2021
જીવતા નર સેવીએ Page 53-68

પૂજ્ય શ્રી મોટા અને શ્રી અનુપરામ ભટ્ટ (પ્રોફેસર એ.જી ભટ્ટ) સાથે થયેલ સત્સંગ. ( 30.31 મિનીટ્સ )

પૂજ્ય શ્રી મોટા અને શ્રી અનુપરામ ભટ્ટ (પ્રોફેસર એ.જી ભટ્ટ) સાથે થયેલ સત્સંગ. ( 30.31 મિનીટ્સ ) Read less

Feb 23, 2021