દક્ષિણ ભારતના સ્વજનોને સંબોધન      
દક્ષિણ ભારતના સ્વજનોને સંબોધન Part-2

પૂજ્ય શ્રીમોટા, ગુરુપૂર્ણિમાના સમયે મોટા ભાગે તો દક્ષિણ ભારતમાં જ રહેતા.ઈ.સ. ૧૯૬૫ માં શ્રી લ...Read more

પૂજ્ય શ્રીમોટા, ગુરુપૂર્ણિમાના સમયે મોટા ભાગે તો દક્ષિણ ભારતમાં જ રહેતા.ઈ.સ. ૧૯૬૫ માં શ્રી લાલાજીએ ગુરુપૂર્ણિમા નિમિત્તે, કુંભકોણમ્‌ પેઢીના મકાનમાં સમારંભ ગોઠવ્યો અને તે દિવસે પૂજ્ય શ્રીમોટાએ સ્વજનો સમક્ષ આપેલ ગુરુપૂર્ણિમાનું પ્રવચન . (28.06 મિનીટ્સ) Read less

Feb 20, 2021
દક્ષિણ ભારતના સ્વજનોને સંબોધન Part-1

પૂજ્ય શ્રીમોટા, ગુરુપૂર્ણિમાના સમયે મોટા ભાગે તો દક્ષિણ ભારતમાં જ રહેતા.ઈ.સ. ૧૯૬૫ માં શ્રી લ...Read more

પૂજ્ય શ્રીમોટા, ગુરુપૂર્ણિમાના સમયે મોટા ભાગે તો દક્ષિણ ભારતમાં જ રહેતા.ઈ.સ. ૧૯૬૫ માં શ્રી લાલાજીએ ગુરુપૂર્ણિમા નિમિત્તે, કુંભકોણમ્‌ પેઢીના મકાનમાં સમારંભ ગોઠવ્યો અને તે દિવસે પૂજ્ય શ્રીમોટાએ સ્વજનો સમક્ષ આપેલ ગુરુપૂર્ણિમાનું પ્રવચન . (46.41 મિનીટ્સ) Read less

Feb 20, 2021