હરિ વહાલો      
પ્રભુ વિના નથી બેલી Prabhu vina nathi beli

પ્રભુ વિના નથી બેલી Prabhu vina nathi beli Time 6.04 Minute

પ્રભુ વિના નથી બેલી Prabhu vina nathi beli Time 6.04 Minute Read less

Apr 07, 2022
હૃદય ભગવાન ની મૂર્તિ Hruday bhagvaan ni murti

હૃદય ભગવાન ની મૂર્તિ Hruday bhagvaan ni murti Time 5..06 Minute

હૃદય ભગવાન ની મૂર્તિ Hruday bhagvaan ni murti Time 5..06 Minute Read less

Apr 07, 2022
ખરું તે કર્મ બાકી Kharu te karm baaki

ખરું તે કર્મ બાકી Kharu te karm baaki Time 7.50

ખરું તે કર્મ બાકી Kharu te karm baaki Time 7.50 Read less

Apr 07, 2022
જીવન શું છે Jivan shu chhe

જીવન શું છે Jivan shu chhe Time 8..10 Minute

જીવન શું છે Jivan shu chhe Time 8..10 Minute Read less

Apr 07, 2022
જીવનનો પ્રેમ Jivan no prem

જીવન નો પ્રેમ Jivan no prem Time 5.00 Minute

જીવન નો પ્રેમ Jivan no prem Time 5.00 Minute Read less

Apr 07, 2022
સાચું સુખ Sachu Sukh

સાચું સુખ Sachu Sukh 5.22 Minutes

સાચું સુખ Sachu Sukh 5.22 Minutes Read less

Apr 07, 2022
મા નું વાત્સલ્ય Ma nu Vatsalya

મા નું વાત્સલ્ય Ma nu Vatsalya 5.22 Minutes

મા નું વાત્સલ્ય Ma nu Vatsalya 5.22 Minutes Read less

Apr 07, 2022
નવ જાપ કર્યે Nav Jap Karye

નવ જાપ કર્યે Nav Jap Karye 5.05 Minutes

નવ જાપ કર્યે Nav Jap Karye 5.05 Minutes Read less

Apr 07, 2022