શ્રીમોટા વાણી 5-6      
શ્રીમોટા વાણી 6 Page 84-102

તા. ૩-૫-’૭૪ને દિને પંચશીલ સોસાયટી, અમદાવાદમાં શ્રી જયંતીભાઈ પટેલના ઘરે પૂ. શ્રીમોટા સાથે શ્રી અનુપરામભાઈ ભટ્ટે કરેલ સત્‌-ચર્ચાની ટેપ-વાણીનો અહેવાલ (38.09 મિનીટ્સ)

તા. ૩-૫-’૭૪ને દિને પંચશીલ સોસાયટી, અમદાવાદમાં શ્રી જયંતીભાઈ પટેલના ઘરે પૂ. શ્રીમોટા સાથે શ્રી અનુપરામભાઈ ભટ્ટે કરેલ સત્‌-ચર્ચાની ટેપ-વાણીનો અહેવાલ (38.09 મિનીટ્સ) Read less

Feb 14, 2021
શ્રીમોટા વાણી 6 Page 72-83

તા. ૩-૫-’૭૪ને દિને પંચશીલ સોસાયટી, અમદાવાદમાં શ્રી જયંતીભાઈ પટેલના ઘરે પૂ. શ્રીમોટા સાથે શ્રી અનુપરામભાઈ ભટ્ટે કરેલ સત્‌-ચર્ચાની ટેપ-વાણીનો અહેવાલ (31.39 મિનીટ્સ)

તા. ૩-૫-’૭૪ને દિને પંચશીલ સોસાયટી, અમદાવાદમાં શ્રી જયંતીભાઈ પટેલના ઘરે પૂ. શ્રીમોટા સાથે શ્રી અનુપરામભાઈ ભટ્ટે કરેલ સત્‌-ચર્ચાની ટેપ-વાણીનો અહેવાલ (31.39 મિનીટ્સ) Read less

Feb 14, 2021
શ્રીમોટા વાણી 6 Page 65-71

તા. ૩-૫-’૭૪ને દિને પંચશીલ સોસાયટી, અમદાવાદમાં શ્રી જયંતીભાઈ પટેલના ઘરે પૂ. શ્રીમોટા સાથે શ્રી અનુપરામભાઈ ભટ્ટે કરેલ સત્‌-ચર્ચાની ટેપ-વાણીનો અહેવાલ (19.33 મિનીટ્સ)

તા. ૩-૫-’૭૪ને દિને પંચશીલ સોસાયટી, અમદાવાદમાં શ્રી જયંતીભાઈ પટેલના ઘરે પૂ. શ્રીમોટા સાથે શ્રી અનુપરામભાઈ ભટ્ટે કરેલ સત્‌-ચર્ચાની ટેપ-વાણીનો અહેવાલ (19.33 મિનીટ્સ) Read less

Feb 14, 2021
શ્રીમોટા વાણી 5 Page 46-50

શ્રી અનુપરામ ભટ્ટ સાહેબ સાથે સત્‌-ચર્ચા પ્રશ્નોત્તરી, શ્રી કાંતિભાઈ કાંટાવાળા સાહેબના ઘેર, અમદાવાદ ઓગષ્ટ-૮, ૧૯૭૪ (10.46 મિનીટ્સ)

શ્રી અનુપરામ ભટ્ટ સાહેબ સાથે સત્‌-ચર્ચા પ્રશ્નોત્તરી, શ્રી કાંતિભાઈ કાંટાવાળા સાહેબના ઘેર, અમદાવાદ ઓગષ્ટ-૮, ૧૯૭૪ (10.46 મિનીટ્સ) Read less

Feb 14, 2021
શ્રીમોટા વાણી 5 Page 30-43

શ્રી અનુપરામ ભટ્ટ સાહેબ સાથે સત્‌-ચર્ચા પ્રશ્નોત્તરી, શ્રી કાંતિભાઈ કાંટાવાળા સાહેબના ઘેર, અમદાવાદ ઓગષ્ટ-૮, ૧૯૭૪ (25.59 મિનીટ્સ)

શ્રી અનુપરામ ભટ્ટ સાહેબ સાથે સત્‌-ચર્ચા પ્રશ્નોત્તરી, શ્રી કાંતિભાઈ કાંટાવાળા સાહેબના ઘેર, અમદાવાદ ઓગષ્ટ-૮, ૧૯૭૪ (25.59 મિનીટ્સ) Read less

Feb 14, 2021
શ્રીમોટા વાણી 5 Page 20-29

શ્રી અનુપરામ ભટ્ટ સાહેબ સાથે સત્‌-ચર્ચા પ્રશ્નોત્તરી, શ્રી કાંતિભાઈ કાંટાવાળા સાહેબના ઘેર, અમદાવાદ ઓગષ્ટ-૮, ૧૯૭૪ (18.04 મિનીટ્સ)

શ્રી અનુપરામ ભટ્ટ સાહેબ સાથે સત્‌-ચર્ચા પ્રશ્નોત્તરી, શ્રી કાંતિભાઈ કાંટાવાળા સાહેબના ઘેર, અમદાવાદ ઓગષ્ટ-૮, ૧૯૭૪ (18.04 મિનીટ્સ) Read less

Feb 14, 2021