આરતી Aarati      
ૐ શાંતિ મંત્ર

ૐ શાંતિ મંત્ર

ૐ શાંતિ મંત્ર Read less

Nov 23, 2021
હરિ:ૐ ધૂન End Track

હરિ:ૐ ધૂન End Track

હરિ:ૐ ધૂન End Track Read less

Nov 23, 2021
આરતી Arati ( કેતુલ પટેલ )

આરતી Arati ( કેતુલ પટેલ )

આરતી Arati ( કેતુલ પટેલ ) Read less

Nov 23, 2021
આરતી Arati ( ભાવિક પટેલ )

આરતી Arati ( ભાવિક પટેલ )

આરતી Arati ( ભાવિક પટેલ ) Read less

Nov 23, 2021
આરતી Arati Introduction

આરતી Arati Introduction

આરતી Arati Introduction Read less

Nov 23, 2021