પ્રેરક વિભૂતિ મહાત્મા ગાંધી Prerak vibhuti-Mahatma gandhi