મૌન મંદિરમાં પ્રાણપ્રતિષ્ઠા Maun Mandir ma Pranpratishtha